ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 2.0, geldig vanaf 25/07/2022

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst, met betrekking tot alle Producten en Diensten aangeboden door Fanatical (Stephanie Verplanken), een natuurlijk persoon met zetel te Korenbloemlaan 4, 9700 Oudenaarde en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0686.611.035 (hierna “Fanatical”), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

1.2. Door ondertekening van een aanbod, offerte of overeenkomst met Fanatical, verklaart de Klant (zoals onder 2. Definities gedefinieerd) dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij deze aanvaard. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt tevens in dat de Klant volledig afziet van de toepassing van zijn eigen (algemene) voorwaarden.

1.3. In geval van onduidelijkheid, tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen deze Algemene Voorwaarden en een andere schriftelijke overeenkomst tussen de Klant en Fanatical, hebben de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voorrang, tenzij er uitdrukkelijk werd afgeweken van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

1.4. De Klant en Fanatical kunnen afzonderlijk “Partij” of gezamenlijk “Partijen” worden genoemd.

 

2. DEFINITIES

2.1. “Overeenkomst“: een overeenkomst tussen de Klant en Fanatical voor de levering van Diensten en/of Producten door Fanatical aan de Klant. 

2.3. “Klant” betekent de klant, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met Fanatical een Overeenkomst heeft gesloten het het oog op de uitvoering van een Opdracht.

2.4. “Algemene Voorwaarden” betekent de huidige versie van deze Algemene Voorwaarden.

2.5. “Intellectuele Eigendomsrechten” or “IER” betekent alle nu bekende of hierna bestaande rechten die verband houden met werken van auteurschap, met inbegrip van (a) auteursrechten, auteursrechtelijk of maskerend werkrecht, naburige rechten en morele rechten; (b) merk- of dienstmerkrechten; (c) handelsgeheimen; (d) octrooien, octrooirechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, en industriële-eigendomsrechten; (e) rechten op lay-out, ontwerprechten, modelrechten, topografische rechten, (f) internetdomeinnamen, (g) rechten op software en computersoftwareprogramma’s (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode en objectcode), rechten op gegevens, rechten op gegevens, databaserechten sui generis en documentatie daarvan; en andere eigendomsrechten van welke aard en aard dan ook met uitzondering van handelsmerken, dienstmerken, handelsgebruiken en soortgelijke rechten; ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zijn, en (h) alle registraties, aanvragen, hernieuwingen, vernieuwingen, uitbreidingen of nieuwe versies van het voorgaande, in alle rechtsgebieden in de hele wereld.

2.7. “Offerte“: betekent elke aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, betreffende de inhoud van een Opdracht, de toepasselijke tarieven en/of bijkomende voorwaarden door Fanatical aan de Klant.

2.8. “Opdracht”: betekent het leveren van Diensten en/of Producten door Fanatical op vraag van de Klant.

2.10. “Producten“: betekent alle producten die Fanatical levert in het kader van een Opdracht, zoals een website, templates en branding.

2.11. “Diensten” betekent alle diensten die Fanatical levert in het kader van een Opdracht, zoals content creatie, Copywriting, SEO, SEA, grafisch design, website ontwerp, website optimalisatie en opleidingen.

2.12. “Werkdagen” betekent maandag tot vrijdag, buiten feestdagen in België.

3. OFFERTE, PRIJZEN EN ACCEPTATIE

3.1. Fanatical zal een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst doen door de Klant een Offerte te sturen. Alle Offertes door Fanatical zijn indicatief, geheel vrijblijvend en zijn altijd onderhevig aan nazicht van de door de Klant verstrekte materialen voor de uitvoering van Opdracht. Offertes worden pas rechtsgeldig als Overeenkomst indien impliciet of expliciet goedgekeurd of ondertekend door de Klant. Elke Offerte zal samen met deze A.V. een afzonderlijk bindende overeenkomst vormen tussen Fanatical en de Klant voor de levering van de daarin beschreven diensten.

3.2. Ingeval een Offerte werd opgemaakt op basis van informatie die door de Klant werd verstrekt, mag Fanatical uitgaan van de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Indien naderhand blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is, kan Fanatical de in de Offerte vermelde prijzen eenzijdig aanpassen om de Opdracht overeen te doen stemmen met de correcte en volledige informatie

3.2. Offertes van Fanatical blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Indien de Klant de Offerte niet binnen deze termijn aanvaard of ondertekent, wordt ze geacht te zijn vervallen. Facturatie geschiedt op basis van de Offerte en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de Opdracht.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Fanatical zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Fanatical zal de Klant zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3.4. Indien de Overeenkomst wordt bemoeilijkt of bezwaard door omstandigheden die buiten de macht van de Partijen liggen, heeft Fanatical het recht te verzoeken om wijziging van de Overeenkomst of om ontbinding van de Overeenkomst te eisen, overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3.5. Een samengestelde Offerte verplicht Fanatical niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Prijzen in de Offerte zijn schattingen met een marge van 20%, in euro en zonder operationele kosten, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De toegekende prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de in de Offerte vermelde Opdracht en scheppen geen rechten met betrekking tot toekomstige orders. De prijzen vermeld in de Offerte kunnen elk jaar in de maand januari onderworpen worden aan een indexering gebaseerd op de Arbeidskosten Index in de Informatie- en Communicatiesector (J) uitgegeven door Statbel. De formule is de volgende: Nieuwe prijs = Initiële Prijs * [0,2 + 0,8 (Nieuwe Index / Basis Index)]. De Initiële Prijs is de prijs van toepassing vóór de indexering;  de Nieuwe Index is de index van de maand januari; de Basis Index is de index gedurende het 4e kwartaal van het voorgaande jaar.

3.7. Reis- en verplaatsingskosten zijn, tenzij anders vermeld, altijd voor rekening van de Klant. De kilometervergoeding bedraagt 0,43 Euro per kilometer. Door Fanatical in het kader van de Opdracht overige gemaakte onkosten zullen door de Klant worden vergoed, mits de Klant daarvan vooraf op de hoogte is gesteld en deze deugdelijk kunnen worden onderbouwd.

4. VERGOEDING VOOR EXTRA WERK

4.1. Door de Klant gevraagde Diensten en Producten die niet in de Offerte zijn gespecificeerd, alsmede meerwerk en uitgevoerde uren, zullen worden gefactureerd volgens de normale tarieven  van Fanatical op basis van time and material, tenzij anders is overeengekomen.

4.2. Indien tijdens de uitvoering van een Opdracht blijkt dat i) de Klant verlangt dat werkzaamheden worden verricht die naar het oordeel van Fanatical buiten de omvang van de overeengekomen Opdracht vallen of ii) wanneer de in de Offerte voor een Opdracht opgenomen prijsopgave met meer dan 20% zal worden overschreden, zal Fanatical de Klant hiervan op de hoogte stellen, terwijl de uitvoering van de Opdracht slechts kan worden voortgezet na wederzijdse overeenstemming tussen Partijen over de extra prestaties en/of kosten.

4.3. De kennisgeving als bedoeld in artikel 4.2. geschiedt door Fanatical door toezending aan de Klant van een voorstel of aankondiging per e-mail.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. De Opdracht wordt pas uitgevoerd indien het voorschot als bedoeld in artikel 6.1. door de Klant is voldaan. Fanatical verbindt zich ertoe om de Opdracht zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, zulks op onafhankelijke basis zonder dat er een relatie van afhankelijkheid of ondergeschiktheid tussen Partijen ontstaat, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van de Klant. Fanatical zal de Klant voor zover nodig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

5.2. Fanatical zal zich naar beste kunnen inspannen de Opdracht met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Elke uitvoering van de Opdracht door Fanatical zal worden worden beschouwd als een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Fanatical uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

5.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fanatical het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.4. Leveringstermijnen in een Offerte zijn indicatief en gaan uit van de onmiddellijke beschikbaarheid en levering van documentatie & informatie van de Klant, de overeengekomen startdatum en planning van de Opdracht en de betaling van een eventueel voorschot als bedoeld in artikel 6.1. Eventuele leveringstermijnen vangen pas aan vanaf het moment van betaling van een eventueel voorschot als bedoeld in artikel 6.1. De Klant is verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering/oplevering door Fanatical mogelijk te maken. Deze verplichting omvat onder meer het aanleveren van de gevraagde gegevens, teksten, logo’s, foto’s of ander mediamateriaal in digitale vorm. Niet-nakoming van deze verplichtingen door de Klant, elk uitstel van de startdatum of wijziging van de planning van de Opdracht door de Klant, verlengt de vooropgestelde leveringstermijn met de uitgestelde tijd. Fanatical heeft recht op vergoeding van alle schade die Fanatical mocht lijden ten gevolge van het niet nakomen van voornoemde verplichtingen, alsmede van al het meerwerk overeenkomstig artikel 4. De door de Klant gevraagde meerwerken kunnen eveneens aanleiding geven tot verlenging van de leveringstermijn.

5.5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Fanatical de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. Overschrijding van een bindende termijn door Fanatical zal enkel gevolgen ressorteren indien Fanatical in gebreke blijft de aangekaarte problemen te verhelpen of nalaat een ingebrekestelling te beantwoorden binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling per aangetekende brief van de Klant.

5.7. Bij het ontwerpen van een website, advertentiemateriaal (SEA) of grafisch materiaal maakt Fanatical eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Klant. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Fanatical. Hierna gaat Fanatical over tot het voltooien van het finale ontwerp dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Klant. Wanneer de Klant niet binnen een redelijke termijn die maximaal 14 (veertien) Werkdagen bedraagt reageert op het basisontwerp of finale ontwerp, gaat Fanatical ervan uit dat de Klant akkoord gaat met het basisontwerp of finale ontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Klant op finale ontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Fanatical over tot het voltooien van de volledige website, advertentiemateriaal of grafisch materiaal.

5.8. De door Fanatical gemaakte Producten en Diensten worden op een nader te specificeren wijze aan de Klant verstrekt en/of opgeleverd.

5.9. Klachten met betrekking tot de geleverde Producten en/of Diensten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 (acht) Werkdagen na oplevering schriftelijk bij Fanatical te worden ingediend, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Bij gebreke van klachten binnen deze termijn, wordt het resultaat van de Opdracht geacht door de Klant integraal te zijn .

6. BETALING

6.1. Indien een voorschot wordt gevraagd, zal Fanatical na ontvangst van de goedgekeurde Offerte 50% van het eindsaldo, zoals gespecificeerd in de Offerte, als voorschot aan de Klant factureren. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. Pas na ontvangst van het voornoemde voorschot zal Fanatical de Overeenkomst uitvoeren en een begin maken met de uitvoering van de Opdracht. De resterende 50% van het eindsaldo zoals gespecificeerd in de Offerte, gemaakte onkosten en eventuele vergoeding voor meerwerk, zal maandelijks worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Diensten met betrekking tot onderhoud en opvolging wordt eveneens maandelijks gefactureerd, tenzij anders overeen gekomen.

6.2. De facturen zullen door Fanatical in PDF-formaat worden verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

6.3. Onverminderd de voorwaarden voor aanvaarding bepaald in artikel 5.9., worden facturen geacht aanvaard te zijn 10 (tien) Werkdagen na de factuurdatum. Facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden geprotesteerd.

6.4. De facturen moeten worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De facturen moeten worden betaald op rekeningnummer BE10 7330 6639 3904 van Fanatical.

6.5. Laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, leiden tot het verschuldigd zijn van de nalatigheidsinterest overeenkomstig de wet betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van vijftig (50) euro. Daarnaast is de Klant alle kosten verschuldigd die Fanatical maakt als gevolg van de (buiten)gerechtelijke handhaving van de betalingsverplichting van de Klant op grond van dit artikel.

6.6. Niet tijdige betaling leidt automatisch tot opschorting van (de aanvang van) de werkzaamheden door Fanatical totdat de openstaande bedragen zijn ontvangen.

6.7. Fanatical is gerechtigd, ondanks andersluidende aanduiding van de Klant, betalingen met reeds bestaande schulden van de Klant te verrekenen. Zijn er reeds verschuldigde kosten en interesten, strekken de betalingen allereerst tot voldoening van deze kosten en interesten, en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. De Klant dient hiervan te worden ingelicht.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN LICENTIE

7.1. Indien de Klant bij de uitvoering van de Opdracht materialen of informatie aan Fanatical verstrekt, garandeert de Klant dat het verstrekte materiaal of de verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Klant is ertoe gehouden Fanatical volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens mogelijke inbreuk op hun rechten door de verstrekte materialen en informatie.

7.2. De intellectuele eigendomsrechten van Fanatical op haar ideeën, concepten, ontwikkelingen, publicaties en elk ander werk dat door intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd, behoren exclusief aan Fanatical, behalve zoals expliciet gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. De Klant dient Fanatical onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Fanatical waarover de Klant wordt geïnformeerd. Fanatical behoudt het recht de door de uitvoering van de Opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.3. De Klant verleent Fanatical voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de door de Klant ter beschikking gestelde materialen (teksten, foto’s, data etc.) om de Opdracht zoals vermeld in de Overeenkomst uit te voeren.

7.3. Na betaling van alle ermee verband houdende facturen draagt Fanatical de intellectuele eigendom van alle logo’s, huisstijlen en grafische ontwerp die door Fanatical of haar onderaannemers in de loop van de uitvoering van een Overeenkomst zijn ontwikkeld, over aan de Klant. Deze overdracht is wereldwijd van toepassing, voor de volledige duur van de bescherming van het auteursrecht, voor en na beëindiging van de Overeenkomst en zonder dat de Klant bijkomende vergoedingen verschuldigd is, behalve de vergoedingen zoals gedefinieerd in de Overeenkomst. Als uitzondering op het voorgaande, is het is de Klant niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in de door Fanatical gemaakte logo’s, huisstijlen en grafisch ontwerp, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Fanatical.

7.4. Na betaling van alle ermee verband houdende facturen ontvangt de Klant een eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op de functionaliteiten en structuur van de website voor het gebruik van het werk wereldwijd voor de doeleinden zoals overeengekomen tussen Partijen. In het bijzonder verkrijgt de Klant de volgende rechten: het recht om te publiceren; het recht om aan te passen; het recht om de teksten te vertalen of te laten vertalen in welke taal dan ook. Het is de Klant niet toegestaan sublicenties aan derden te verlenen, dan wel de functionaliteiten en/of de structuur van de website op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren.

7.5. Indien de website en/of het digitale platform (stock)foto’s, tekeningen, lettertypes en ander grafisch materiaal bevat die niet door de Klant zijn aangeleverd, maar door Fanatical zijn verzameld op een website die deze materialen tegen vergoeding of gratis ter beschikking stelt, dan gebeurt deze aankoop in overleg met de Klant en wordt deze hem in rekening gebracht. Fanatical geeft op deze materialen dezelfde garanties als Fanatical zelf van deze providers ontvangt. De voorwaarden van deze providers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

7.6. Na betaling van alle ermee verband houdende facturen ontvangt de Klant een niet-overdraagbare en exclusieve licentie om al het marketing materiaal dat door Fanatical en/of zijn onderaannemers is gecreëerd te gebruiken tijdens de advertentiecampagne(s) zoals gedefinieerd in de Overeenkomst of anders overeengekomen tussen Partijen.

8. GEHEIMHOUDING, PUBLICITEIT EN VERMELDING VAN DE HANDELSNAAM

8.1. Elke Partij is gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de feiten en omstandigheden die in het kader van de Overeenkomst bekend worden gemaakt, voor zover deze betrekking hebben op de andere Partij. Derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht zijn gebonden aan eenzelfde geheimhoudingsplicht ten aanzien van voornoemde feiten en omstandigheden voor zover deze betrekking hebben op de andere Partij.

8.2. Het is Fanatical toegestaan om de identiteit van de Klant of de geleverde Producten en/of Diensten te vermelden in Diensten aan potentiële klanten of in presentaties, rekening houdend met de belangen van de Klant. Op eenvoudig verzoek van de Klant en na onderling overleg, kan dit worden aangepast.

8.3. Het is Fanatical toegestaan om de uitgevoerde werkzaamheden als referentie te vermelden of te vermelden op zijn website, op sociale media, of in een advertentie.

9. AANPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

9.1. Fanatical is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan zij in deze Algemene Voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

9.2. Met betrekking tot de diensten van leveranciers aanvaardt Fanatical geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die deze leveranciers bereid zijn te accepteren voor hun producten of diensten.

9.3. Indien Fanatical in het kader van een Overeenkomst een onderscheidend teken zoals b.v. een woordmerk, beeldmerk,… ontwikkelt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de beschikbaarheid en het door Fanatical voorgestelde onderscheidend vermogen van dit teken te onderzoeken. Indien nodig dient de Klant contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau. De Klant kan Fanatical verzoeken medewerking te verlenen aan een dergelijke instantie, zonder dat Fanatical ter zake enige aansprakelijkheid draagt.

9.4. Het materiaal dat door de Fanatical wordt opgeleverd voor publicatie online/offline, evenals de publicaties zelf vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, inclusief alle rechten, bijdragen en belastingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op het materiaal, zowel in tekst als in afbeeldingen. De Klant vrijwaart Fanatical tegen iedere aanspraak van derden, ook na beëindiging van de Overeenkomst. Fanatical is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De Klant zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

9.5. De aansprakelijkheid van Fanatical, ingeval van een fout of slechte kwaliteit, is te allen tijde beperkt tot het herstel in natura door het aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen of het opnieuw maken van het gebrekkige product en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

9.6. Fanatical is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten en/of objecten, in welke vorm of drager dan ook, die hem door de Klant overhandigd zijn ter uitvoering van de opdracht, noch voor materialen die door Fanatical zijn gemaakt en naar de Klant zijn gestuurd voor goedkeuring of levering van de Opdracht.

9.7. Fanatical is nooit aansprakelijk voor gevolgschade zoals gederfde omzet of winst, verhoging van operationele kosten, verlies van cliënteel door de Klant of derden jegens de Klant. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Fanatical altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer bedragen dan de prijs die de Klant aan Fanatical heeft betaald voor de diensten die direct aanleiding gaven tot de claim.

 

10. BEÏNDIGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Offerte. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan zij niet voor haar einde worden beëindigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen partijen deze te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. Elke Partij heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen in geval van een wezenlijke inbreuk door de inbreukmakende Partij indien de inbreukmakende Partij nalaat of veronachtzaamt de wezenlijke inbreuk ongedaan te maken of niet reageert op een ingebrekestelling binnen een periode van 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst van een schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling door de andere Partij.

10.3. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement, het openen van een gerechtelijke reorganisatieprocedure, insolventie, ontbinding en/of vereffening aan de zijde van de Klant.

10.3. Met uitzondering van de in artikel 10.3. genoemde gevallen, zal de Klant, indien hij een Overeenkomst van bepaalde duur vóór de afloop daarvan opzegt of annuleert, dan wel een Overeenkomst van onbepaalde duur binnen de eerste zes maanden opzegt of annuleert, naast de openstaande facturen en onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een vergoeding voor schade en gederfde winst verschuldigd zijn, die niet minder zal bedragen dan 40% van het nog niet gefactureerde bedrag.

11. COÖRDINATEN

11.1. De Klant dient Fanatical terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot haar gegevens.

11.2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoongegevens, emailadressen, domeinnamen, enz…

12. DIVERSEN

12.1. Het is Klant niet toegestaan de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fanatical. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst, verleent niets in deze Overeenkomst aan een der Partijen enig verder of stilzwijgend recht of licentie op enige Intellectuele Eigendomsrechten of oplossingen (met inbegrip van, maarniet beperkt tot octrooiaanvragen of octrooien) die eigendom zijn van of in naam van de andere Partij of waarover de andere Partij zeggenschap heeft, of tot Vertrouwelijke Informatie die zij van de andere Partij heeft ontvangen.

12.2. Met uitzondering van betalingsverplichtingen, zal geen van beide Partijen worden gehouden in strijd met haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, voor zover de behoorlijke nakoming of naleving van een dergelijke verplichting wordt verhinderd of vertraagd door een oorzaak die buiten de redelijke controle van die Partij valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog en andere vijandelijkheden, burgerlijke onlusten, ongelukken, handelsconflicten, stakingen of uitsluitingen, overstromingen, brand, explosies, terreuraanslagen, handelingen of beperkingen van overheidswege of beperkingen van de in- of uitvoer of andere oorzaken die niet onder de controle van de betrokken Partij staan. De betrokken Partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van de aard en de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis en beide Partijen stellen, wanneer dit praktisch uitvoerbaar is, al het redelijke in het werk om die gevolgen tot een minimum te beperken en te voldoen aan de respectieve verplichtingen die erin zijn vervat en die zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm worden nagekomen.

12.3. Op de Overeenkomst tussen Fanatical en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van Oudenaarde.

12.5. De Partijen zullen te allen tijde te goeder trouw proberen geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, op te lossen door middel van een minnelijke schikking. Daartoe kan elke Partij, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving binnen een redelijke termijn, om een buitengewone vergadering van de betrokken leden van het managementteam van de Partijen verzoeken om een minnelijke schikking te bespreken.

12.6. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig het toepasselijke recht ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken zal dit geenszins de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid tot gevolg hebben van de Overeenkomst of van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

12.7. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een Partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel waarin de wet of de Overeenkomst voorziet, zal afbreuk doen aan een dergelijk recht of rechtsmiddel of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ervan en zal de uitoefening ervan op een later tijdstip niet uitsluiten en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal verdere uitoefening ervan of de uitoefening van enig ander rechtsmiddel onmogelijk maken.

12.8. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van Fanatical: https://www.fanatical.be/algemene-voorwaarden

12.9. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

12.10. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.